Wybierz swój język

2022 Przepławka dla ryb Projekt Budowlany

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla opracowanego projektu budowlanego dla przepławki dla ryb.

Projekt budowlany obejmował kategorie XXVII obiektu budowlanego, czyli budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne. Współczynnik K = 9,0.

Przedmiot, cel i zakres planowanych prac

Przepławka dla ryb projektowana jest jako konstrukcja faszynowo – kamienna o długości około 990 m i zmiennej szerokości – odpowiadającej szerokości koryta Dajny (3-4m). Projektowana przepławka przeznaczona jest przede wszystkim dla stworzenia naturalnego korytarza migracyjnego populacji ryb wędrownych występujących w rzece Dajna. Szczegółowe rozwiązania projektowe przepławki dotyczące m.in. ukształtowania prądu wabiącego i przyjęcia systemu wabiącego oraz bariery elektryczno-elektronicznej przegradzającej uzgodniono ze środowiskami naukowymi ichtiologów w tym m.in. z Instytutem Rybactwa Śródlądowego. Budowa przepławki dla ryb stanowi zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 8 obowiązującego Rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich, czynną ochronę ekosystemu wodnego Obszaru – tj. „Zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach piętrzących”.