Wybierz swój język

2022 Przebudowa rowu R-D-8 Operat

 

Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę oraz decyzji dla operatu wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego R-D-8 w gminie Pruszcz Gdański.

Opracowany operat obejmował następujący zakres pozwolenia wodnoprawnego:

przebudowę urządzenia wodnego – rowu, polegającą na likwidacji odcinka rowu i budowie nowego odcinka rowu, budowie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu W1 i W2

  • odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu projektowanej hali

Projekt budowlany obejmował kategorie

  • XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe (mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele)
  • XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne (zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciw-powodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne)

 

Celem inwestycji jest wykonanie dwóch nowych przepustów o przekroju wewnętrznym 1m2 oraz wylot kanalizacji deszczowej do rowu R-D-8.