Wybierz swój język

2022 Invest Park Rumia Operat

Uzyskaliśmy decyzję na wykonanie operatu wodnoprawnego dla inwestycji w Rumii.

Opracowany operat obejmował następujący zakres pozwolenia wodnoprawnego:

 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych (na podstawie art. 389 pkt. 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.));
 • likwidację istniejących rowów melioracyjnych (na podstawie art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 16 pkt. 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.));
 • wykonanie wylotów służących odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych i budowę nowego rowu melioracyjnego (na podstawie art. 389 pkt. 6) lit. a) w związku z art. 16 pkt. 65 lit f) w związku z art. 16 pkt. 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.));
 • wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na przebudowie istniejących rowów melioracyjnych (na podstawie art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 16 pkt. 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.));
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (na podstawie art. 389 pkt. 2 w związku z art. 34 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)).

Celem inwestycji jest budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach przedsięwzięcia planowane są:

 • wymiana i wzmocnienie gruntu oraz likwidację części rowów melioracyjnych;
 • budowa hali magazynowo-usługowej z częścią biurową, portierni, trafostacji i zbiornika ppoż. z przepompownią;
 • budowa dojazdów, placów manewrowych, miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową;
 • budowa zbiornika retencyjnego;
 • budowa niezbędnych przyłączy (wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej) oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej, c.o., c.w.u., gazu, wentylacji);
 • budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem (odprowadzenie grawitacyjne wód opadowych do rowów melioracyjnych) oraz mediami (sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej i kanału technologicznego);
 • montaż ogrodzenia z bramami przesuwnymi.

 

Z uwagi na rozmiar kompleksowego zagospodarowania terenów tj. 1,9 ha, inwestycja będzie wymagała częściowej likwidacji i przebudowy istniejących rowów melioracyjnych z przepustami oraz budowy nowego rowu. Wody deszczowe z terenów uszczelnionych i dachów zostaną zebrane w system wewnątrz zakładowej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania wód deszczowych oraz zbiornikiem retencyjnym szczelnym otwartym.