Wybierz swój język

2022 Nadzór inwestorski

Zakończyliśmy temat, który dotyczył pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: ,,Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów w LOTOS Oil Sp. Z o.o. w Gdańsku” 

W zakres podstawowych obowiązków nadzoru inwestorskiego było:  

 1. Analiza merytorycznej dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowością ich wykonania, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. 
 2. Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacja projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Inwestora oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowalną w zakresie rozwiązań funkcjonalnoużytkowych, technicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
 3. Przekazanie wraz z Inwestorem placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych. 
 4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla właściwego procesu budowlanego. 
 5. Wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno – budowlanej związanej z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię kierownika budowy oraz w razie konieczności nadzoru autorskiego. 
 6. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Inwestora, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczalnych do stosowania.
 7. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających uczestniczenia w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
 8. Sprawdzanie posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów .
 9. Sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzczeowo – finansowych pod względem technologiczno – organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Inwestora.
 10. Przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumnteacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej.
 11. Sprawdzanie przedstawionych dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami.
 12. Dokonywanie odbiorów części robót.
 13. Sprawdzanie kontroli ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem.
 14. Sprawdzanie dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami inwestora. 
 15. Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonywaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania.