Wybierz swój język

2023 Funkcja kierownika budowy

Zakończyliśmy temat, który dotyczył pełnienia funkcji kierownika budowy branży konstrukcyjnej dla inwestycji ,,Budowa zakładu montażowego wraz z centrum badawczo –Rozwojowym”.

W zakres podstawowych obowiązków kierownika budowy było:

  • organizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, Polskimi Normami oraz przepisami prawa w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.
  • organizowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz w zależności od rodzaju wypadku – zawiadomienie pracodawcy i właściwych organów.
  • prowadzenie dokumentacji budowy (Dziennik Budowy) – przeznaczony jest do rejestracji w formie trwałych zapisów przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy. Z zapisu powinna wyraźnie wynikać kolejność i sposób budowy, rozbiórki lub montażu.
  • przestrzeganie przepisów i wymogów w zakresie BHP.