ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMiUW Olsztyn
Wartość kontraktu: 1 300 000 PLN
Termin realizacji: 27.09.2013

Opis:

 2.1 Zamówienie obejmuje wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego koryta rzeki Kwieli w obrębie Sanktuarium w Głotowie na odcinku km 3+120 – 3+900 zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę Nr 57/2010 z dnia 14.12.2010, polegające na wykonaniu:
– robót przygotowawczych i rozbiórkowych (wycince drzew, rozbiórce przepustów, muru ceglanego oraz sklepienia przepustu nr 2, przyczółków, ścian kamiennych, zwietrzałych i uszkodzonych elementów mostka nr 1, narzutów kamiennych i opasek faszynowych)
– robót ziemnych (wykopów i nasypów, plantowania skarp rzeki, wykopów ręcznych pod budowle, rozplantowaniu urobku),
– robót umocnieniowych rzeki oraz zabudowie wyrw i oberwisk (materacy gabionowych, obsiewu nasionami traw, podsypek żwirowo-piaskowych na geowłókninie, konstrukcji oporowych z systemów komórkowych, drenaży, wylotów drenarskich, studzienek drenarskich z PCV, geowłókniny igłowej, materacy z geokratą),
– stopni z gabionów (kanałów obiegowych, pompowania wody, grodzy ziemnych, podsypek, żwirowych, materacy siatkowo-kamiennych, palisad z kołków, narzutu kamiennego),
– remontu mostów i przepustów (podsypek i podłoży, żelbetowych ścian i palisad, okładzin kamiennych, murów i sklepień kamiennych, murów i słupków ceglanych, wypełnienia pachwin mostowych, czapek na filarach, płyt betonowych, warstw izolacyjnych, nawierzchni brukowych, balustrad stalowych, ścieków i otworów spływowych i ulicznych, umocnień dna pod mostem, napraw nawierzchni betonowych, kratek ściekowych, narzutu kamiennego, palisad z kołków drewnianych, grodzy ziemnych przy mostach, ułożeniu i rozbiórce rurociągów tymczasowych oraz pompowania wody),
– żlebów spływowych na zboczach doliny (wykopów mechanicznych z zasypaniem i dokopów ręcznych, odpływów rurociągiem PCV, wylotów spływowych, studzienek wlotowych z kratą, rur osłonowych stalowych, podsypek pod rurociąg, plantowania skarp, materacy żwirowych i z geokratą, umocnień biowłókniną, rozplantowania gruntu i zasypania dołów karczunkowych),
– robót wykończeniowych i porządkowych (obsiewu nasionami traw, uporządkowania terenu po karczowaniu, wywóz gruzu itp.).