ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: Gmina Kolbudy
Termin realizacji: 20.07.2015 – 31.05.2016
Opis:
 ”1. Przedmiotem zamówienia jest:
przebudowa ulicy Sadowej w Kowalach na odcinku ok. 350 m od skrzyżowania z ulicą Staropolską (DW 221), realizowana zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Drogową Pracownię Projektową „RONDO” Piotr Olejniczak z siedzibą w Świeciu ul. Sygietyńskiego 10, warunkami decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 412/2015 (sygn. AB.6740.275.2015.MK.GK) z dnia 12.05.2015 r., opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.
Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
Roboty drogowe z odwodnieniem:
o przesadzenie drzewek ozdobnych;
o mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego;
o wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km;
o ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych betonowych;
o mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt YOMB z wywiezieniem materiału na odkład;
o mechaniczne rozebranie ogrodzenia na cokole żelbetowym + słupki z cegły klinkierowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
o mechaniczne rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
o mechaniczne rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
o mechaniczne rozebranie obrzeża betonowego wraz z ławą z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
o mechaniczne rozebranie słupków stalowych wygrodzeniowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
o mechaniczne rozebranie barier stalowych ochronnych z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
o ręczne rozebranie tarczy znaku drogowego na słupku stalowym;
o wykonanie kanalizacji deszczowej – przykanaliki o średnicy dn200 mm z PP;
o wykonanie kanalizacji deszczowej – studnie ściekowe prefabrykowane betonowe o średnicy dn0,5m z osadnikiem i pierścieniem odciążającym;
o wykonanie koryta drogi;
o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o grubości 15cm – zjazdy indywidualne + stanowiska postojowe + chodnik wzmocniony;
o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o grubości 20cm (droga + wyspy wyniesione)
o podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem o grubości 15cm (chodnik);
o podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem (droga + wyspy wyniesione + zjazd indywidualny + stanowiska postojowe + chodnik wzmocniony);
o nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, o grubości 8cm;
o nawierzchnia chodnika szer. 2 m z kostki betonowej, o grubości 8cm;
o przestawienie istniejącego słupka z rury stalowej fi50mm dla znaków drogowych wraz z tarczą znaku;
o ustawienie słupka z rury stalowej fi50mm dla znaków drogowych;
o przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych;
o krawężniki betonowe;
o ustawienie opornika betonowego o wym. 15x22cm na ławie betonowej z oporem;
o ustawienie opornika betonowego o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem;
o ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cem-piaskowej;
o wykonanie terenów zielonych za pomocą humusowania ziemią urodzajną o grubości min. 10cm + obsianie mieszanką traw;
o odtworzenie stanu pierwotnego ogrodzenia na cokole żelbetowym + słupki z cegły klinkierowej;
o odtworzenie stanu pierwotnego ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych ocynkowanych;
o regulacja pionowa studzienek sanitarnych i wpustów deszczowych do rzędnych projektowanych;
o regulacja pionowa studzienek teletechnicznych do rzędnych projektowanych;
o regulacja pionowa zasuw wodociągowych, gazowych do rzędnych projektowanych;
o wykonanie dodatkowego zjazdu;
o wykonanie wysp wyniesionych spowalniających szt. 4;
o wbudowanie płyt YOMB z rozbiórki nawierzchni ul. Sadowej na powierzchni ok. 835 m2 dowiązując się do istniejącej nawierzchni z płyt YOMB – w trybie zaprojektuj i zbuduj. „