ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMiUW WP Gdańsk 
Wartość kontraktu: 
5 540 000 PLN 
Termin realizacji: 
27.09.2013
Opis:
Przebudowa stacji pomp nr 8 w miejscowości Bystra, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie
 Wyposażono pompownię w 3 zatapialne pompy, każda o wydatku 400 dm3/s w tym 1 pompa rezerwowa, oraz 2 zatapialne pompy, każda o wydatku 100 dm3/s w tym 1 pompa rezerowa.
 Nominalny instalowany wydatek dla obydwu pompowni wyniesie 1400 dm3/s włącznie z pompami rezerwowymi o wydatku 400 dm3/s i 100 dm3/s.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
• Rozbiórkę istniejących obiektów pompowni:
• budynku obsługi wraz z demontażem trzech istniejących pomp;
• wlotu kanału A; oraz częściowe jego zalądowanie;
• rurociągów tłocznych;
• wylotu wraz z umocnieniami;
• dwóch czyszczarek krat.
• Budowę nowego budynku sterowni i obsługi pompowni z systemem monitoringu stanu wód oraz systemem automatyki pracy urządzeń pompowni.
• Zamianę istniejących pomp na 5 nowych pomp zatapialnych, o wydajnościach: 3×400 dm3/s oraz 2×100 dm3/s zlokalizowanych w nowych konstrukcjach czerpni.
• Wykonanie nowego wlotu pompowni na kanale A oraz płyty do składowania skratek i komory ujęciowej dla 2 pomp, każda o wydatku 100dm3/s.
• Częściowe skucie i oczyszczenie mechaniczne istniejącego wlotu do pompowni na kanale RG, jego remont bazujący na wykonaniu płaszczy żelbetowych w dnie i na ścianach wlotu i wykonanie za nim nowej komory czerpni dla 3 pomp, każda o wydatku 400dm3/s.
• Montaż nad wlotem do każdej z pompowni elektrycznej czyszczarki krat z ochronną wiatą.
• Montaż dwóch zestawów rurociągów tłocznych Ø250mm (DZ280mm) pomp na kanale A, z zaworami zwrotnymi, zasuwami oraz klapami zwrotnymi na wylotach.
• Montaż trzech zestawów rurociągów tłocznych Ø600 pomp na kanale RG, z przepustnicami zwrotnymi oraz klapami zwrotnymi na wylotach.
• Wykonanie nowego wylotu, wspólnego dla ww. rurociągów tłocznych.
• Wykonanie ujęcia wody infiltracyjnej w studni kopanej i zbiornika bezodpływowego na ścieki.
• Wykonanie wiaty do składowania szandorów remontowych zamknięć wlotów i wylotu.
• Zainstalowanie automatyki sterowania pracy wszystkich urządzeń w zależności od występujących poziomów wody od strony dopływu do każdej z pompowni i od strony ich odpływu.
• Umocnienie skarp i dna kanałów dopływowych oraz otwartego kanału odpływowego materacami gabionowymi na geowłókninie separacyjnej w otoczeniu ścianek szczelnych.
• Umocnienie odcinka dna i skarp kanału Wysokiego materacami faszynowo-tkaninowymi z zabezpieczeniem kontr skarpy wylotu ścianką szczelną z brusów PU32 o dł. 16m z oczepem żelbetowym.
• Wykonanie utwardzenia części placu wokół pompowni i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz furtką.
• Wykonanie na czas budowy gródz z worków z piaskiem ze ściankami szczelnymi wbitymi w koronę i podłoże grodzy. Grodze będą miały następujące parametry:
• od strony napływu kanału RG: rz. korony -0,30 m n.p.m. szerokość w koronie 4,5m, nachylenie skarp 1:1,5;
• od strony napływu kanału A: rz. korony -1,10 m n.p.m. szerokość w koronie 4,5m, nachylenie skarp 1:1,5.
• od strony Kanału Wysokiego: rz. Korony 1,20m npm, szerokość w koronie 1,0m, 1:0,5.
• Przeprowadzanie, w czasie robót, wód z polderu do koryta Kanału Wysokiego przy użyciu tymczasowo zainstalowanych 2 pomp zatapialnych o wydatku 2×400 dm3/s i 1x100dm3/s oraz stalowych rurociągów tłocznych, odpowiednio DN600mm i DN250mm.