ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMiUW WP Gdańsk
Termin realizacji: 31.08.2015

Opis:
 Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
• rozbiórkę całej konstrukcji istniejącej pompowni (wlot, wylot, budynek pompowni oraz demontaż istniejącego zestawu pompowego, demontaż odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przebiegającej przez teren działek nr 205/7, 205/6, 242/6, 191/8, 262, 194, 191/2, obr. Rybina, gm. Stegna);
• wykonanie posadowień głębokich pod układ technologiczny,
• budowę układu technologicznego pompowni (agregaty pompowe, układ ssawno – tłoczny),
• budowę wlotu pompowni (komora wlotowa wyposażona w kratę wlotową, wnęki szandrowe, łaty wodowskazowe, czyszczarkę krat, czujniki poziomu wody),
• budowę wylotu z pompowni (komora wylotowa wyposażona we wnęki szandorowe, klapy zwrotne, łaty wodowskazowe),
• budowę stacji meteorologicznej na słupie,
• budowę budynku techniczno – socjalnego na terenie działki nr 291/2,
• budowę budynku stacji trafo na terenie działki nr 191/8,
• budowę wiaty na szandory na terenie działki nr 191/8,
• budowę zjazdu z drogi powiatowej (działki nr 242/6),
• budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV przebiegającej przez teren działek nr 205/7, 205/6, 242/6, 191/8, 262, 194, 191/2, obr. Rybina, gm. Stegna,
• odtworzenie odcinka nawierzchni drogi powiatowej z betonu asfaltowego na szerokości działki nr 291/2, obr. Rybina, gm. Stegna,
• zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, place, chodniki, oświetlenie, mur oporowy siatkowo – kamienny, wykonanie umocnień skarp kanału pompowego i wylotowego do rzeki Wisła Królewiecka, budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe).
Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G, a także budowę placu manewrowego oraz zjazdu z ww. drogi po wybudowaniu stacji pomp w miejscowości Rybina.
Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o istniejący stan sytuacyjny oraz o stan sytuacyjny po wybudowaniu elementów stacji pomp. Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, zjazd i drogę wewnętrzną o szerokości jezdni 5,5m, a także plac manewrowy o wymiarach 16,5×16,9m, o nawierzchni z kostki betonowej.
Istniejąca stacja transformatorowa zostanie zdemontowana. Zaprojektowano nową kontenerową stację transformatorową w nowej lokalizacji. Stacja będzie zasilana dwustronnie tak jak dotychczasowa: linią napowietrzną nr 3819 z kier. GPZ Kąty Rybackie – Nowy Dwór Gdański oraz linią napowietrzną nr 13902 z kier. GPZ Kąty Rybackie – Przemysław.
Na zasilaniu nr 3819 projektuje się wymianę słupa na działce 205/7 na wirowany wraz z zejściem kablem do projektowanej stacji transformatorowej. W istniejącą linią napowietrzną nr 13902 projektuje się wstawienie słupa wirowanego na działce nr 291/2 wraz z zejściem kablem do projektowanej stacji transformatorowej. Projektowane jest zasilanie awaryjne stacji pomp z agregatu prądotwórczego.
Projektowane jest oświetlenie terenu oraz stacja meteorologiczna na słupie o wysokości h=10m.
W budynku stacji pomp oraz budynku agregatu prądotwórczego projektowana jest instalacja elektryczna oświetleniowa oraz gniazd wtyczkowych. W budynku stacji pomp zlokalizowane zostaną szafy zasilająco-sterujące pomp oraz pozostałych urządzeń stacji.
W obu budynkach zaprojektowano instalację odgromową oraz alarmową.
Na potrzeby magazynowania ścieków sanitarnych projektuje się typowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) betonowy jednokomorowy, zlokalizowany na granicy działek 291/2 i 194 obręb Rybina.
Podłączenie instalacji wewnętrznej budynku ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe należy wykonać z rur PCV DN150 (160 x 4,7 mm). W miejscu zmiany kierunku zaprojektowano studzienkę rewizyjna z tworzywa sztucznego 400 mm z kinetą. Podłączenie poprowadzić zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym.