ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.


Inwestor: 
ZMiUW Olsztyn 
Termin realizacji: 31.03.2015

Opis:
 2.1 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem- kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Młyńska Struga, m. Bażyny, woj. warmińsko-mazurskie polegających na:
– Wykonaniu robót przygotowawczych – karczowania, w tym: wykoszenie porostów, mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie pni, wywóz i składowanie dłużyc, gałęzi i karpiny,
– Zabezpieczeniu rurociągów i kabli w miejscach kolizji, w tym: wykopanie dołów próbnych dla zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń energetycznych, telekomunikacyjnych i rurociągów,
– Wykonaniu robót ziemnych, w tym: roboty pomiarowe, wykopy mechaniczne i ręczne, plantowanie mechaniczne i ręczne urobku z wykopów na skarpach,
– Wykonaniu robót umocnieniowych, w tym: umocnienie koryta rzeki kiszką faszynową, umocnienie koryta materacami gabionowymi, ułożenie koszy gabionowych przy skarpie nasypu drogowego, darniowanie skarp z humusowaniem i obsiewem, umocnienie skarp przy wylotach kolektorów deszczowych i sanitarnych brukiem z kamienia obrobionego, odmulenie ręczne dna rowów, umocnienie ujściowych odcinków rowów,
– Remoncie jazu w km 13+350, w tym:
• Roboty tymczasowe – wyrównanie terenu pod drogę tymczasową, wykonanie drogi tymczasowej, wbicie tymczasowych ścianek szczelnych, wykop kanału obiegowego, wykonanie grodzy z worków z piaskiem, pompowanie wody z wykopu, wykonanie ogrodzenia placu zaplecza budowy z bramą,
• Roboty rozbiórkowe konstrukcji jazu – demontaż zasuw i mechanizmów wyciągowych, wykucie z muru prowadnic i ław zamknięć, rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych jazu z wywiezieniem i składowaniem złomu oraz gruzu,
• Roboty konstrukcyjne – skucie betonu ze ścian i płyty dennej jazu z wywiezieniem i składowaniem gruzu, wbicie ścianek szczelnych z grodzic, wykonanie konstrukcji jazu, oczepów ścianek szczelnych i bystrza, wykonanie narzutu kamiennego w dnie bystrza z montażem głazów kamiennych pokrycie powierzchni betonowych odpowietrznych i odwodnych środkiem hydroizolacyjnym, montaż kładki i barierek, malowanie konstrukcji stalowych farba antykorozyjną, wykonanie i założenie szandorów, ułożenie korytek ściekowych,
• Roboty wykończeniowe – rozbiórkowe – demontaż tymczasowych ścianek szczelnych, rozebranie drogi tymczasowej i ogrodzenia z bramą, zasypanie kanału obiegowego z obsianiem terenu,
– Zagospodarowaniu terenu, w tym: wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż nasypu drogowego, zagospodarowanie pomelioracyjne gruntów metoda pełnej uprawy z wysiewem wapna nawozowego na terenie płaskim.