ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.


Inwestor: 
ZMiUW Olsztyn 
Wartość kontraktu: 
1 582 000 PLN 
Termin realizacji: 
30.09.2013
Opis:
 2.1 Zamówienie obejmuje kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Chmielówka (gm. Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie) na odcinku km 0+000-3+800 ( L=3,8km) polegające na:
– robotach przygotowawczych tj. wykoszeniu porostów ze skarp rzeki oraz pasów pod plantowanie urobku szerokości 2x10m, usunięciu zatorów i wykonaniu robót karczunkowych w środkowym i górnym odcinku rzeki polegających na usunięciu drzew (44szt.) i krzewów rosnących na skarpach rzeki.
– rozbiórce oraz przebudowie przepustów zlokalizowanych na objętym projektem odcinku (10szt.).
– robotach odtworzeniowych tj. pogłębieniu koryta rzeki i profilowaniu skarp. Na odcinku w km 0+000-0+700 roboty będą ograniczone do wykoszenia skarp i odmulenia ręcznego średnio 30cm.
– umocnieniu skarp rzeki na całej długości biowłókniną z wprasowanymi ziarnami traw. Miejscami przewidziano dodatkowo umocnienie stopy skarpy opaską faszynową Ø20. Odcinek km 3+367 ÷ 3+483 ze względu na dużą głębokość, ponad 3,5m proponuje się umocnić płytami ażurowymi betonowymi typu KRATA, pasem 3÷4m, na podsypce żwirowej 15cm i na geowłókninie.
– rozplantowaniu wydobytego urobku z wykopu rzeki warstwą do 20cm, a następnie zagospodarowaniu go i obsianiu mieszanką traw.
– wykonaniu koszenia pielęgnacyjnego na zagospodarowanym obszarze po zakończeniu robót i odrośnięciu trawy.
– konserwacji przedodbiorowej polegającej na wykoszeniu skarp i usunięciu namułu z koryta rzeki warstwą 20 cm.