ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.


Inwestor: 
ZMiUW Olsztyn 
Termin realizacji: 31.03.2015
Opis:
A. Dla stacji pomp „Golanka”
– Wykonaniu robót z branży hydrotechnicznej, w tym: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu robót konstrukcyjnych, wyposażeniu technologicznym stacji pomp, wykonaniu ujęcia wody do nawodnień, wykonaniu zagospodarowania terenu, montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych, wykonaniu robót ziemnych i umocnieniowych dla kanału odprowadzającego, wykonaniu robót ziemnych, umocnieniowych oraz wyposażenia dla kanału doprowadzającego, wykonaniu tymczasowej drogi dojazdowej,
– Wykonaniu robót z branży budowlanej, w tym: przeprowadzeniu rozbiórki, wywozie i utylizacji gruzu porozbiórkowego oraz wykonaniu robót budowlanych, wykonaniu ogrodzenia terenu pompowni (roboty ziemne i konstrukcyjne),
– Wykonaniu robót z branży elektrycznej, w tym: demontażach istniejących instalacji, wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych, siłowych i sterowniczych, wykonaniu instalacji antywłamaniowej, wykonaniu instalacji odgromowej i przeciw porażeniowej.
B. Dla stacji pomp „Machary”
– Wykonaniu robót z branży hydrotechnicznej, w tym: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu robót konstrukcyjnych, wyposażeniu technologicznym stacji pomp, wykonaniu ujęcia wody do nawodnień, wykonaniu zagospodarowania terenu, montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych, wykonaniu robót ziemnych i umocnieniowych dla kanału odprowadzającego, wykonaniu robót ziemnych i umocnieniowych na wylotach rowów dopływowych, wykonaniu robót ziemnych, umocnieniowych oraz wyposażenia dla kanału doprowadzającego, wykonaniu tymczasowej drogi dojazdowej,
– Wykonaniu robót z branży budowlanej, w tym: przeprowadzeniu rozbiórki, wywozie i utylizacji gruzu porozbiórkowego oraz wykonaniu robót budowlanych, wykonaniu ogrodzenia terenu pompowni (roboty ziemne i konstrukcyjne),
– Wykonaniu robót z branży elektrycznej, w tym: demontażach istniejących instalacji, wykonanie linii kablowych zasilania (wymiana końcowego odcinka kabla na YAKXS 4×70), wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych, siłowych i sterowniczych, wykonaniu instalacji antywłamaniowej, wykonaniu instalacji odgromowej i przeciw porażeniowej.
C. Przy kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Golanka w km 0+0000+519
– Wykonaniu robót z branży hydrotechnicznej, w tym: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu umocnienia opaską kiszkowo – palową, wykonaniu umocnienia materacami siatkowo – kamiennymi wykonaniu robót ziemnych oraz umocnieniowych na rowach dopływowych.