ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: FBH ASBUD Andrzej Dobka 
Termin realizacji: 18.09.2014 – 08.04.2015
Opis:
 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych odbudową jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie polegających na wykonaniu:
– Robót przygotowawczych, w tym roboty pomiarowe, wycinka i karczowanie drzew i krzewów;
– Robót rozbiórkowych, w tym rozbiórka umocnień betonowych w dnie i na skarpach rzeki, demontaż mechanizmów wyciągowych i zamknięć jazu, rozebranie pomostu do obsługi zamknięć, rozebranie konstrukcji przyczółków budowli i korpusu jazu oraz płyty dennej budowli;
– Robót ziemnych, w tym wykonanie wykopów pod kanał obiegowy oraz konstrukcję jazu i przepławki, odwodnienie wykopu fundamentowego pod jaz, odmulenie koryta kanału, odtworzenie korpusu wału rzeki, zagęszczenie nasypu;
– Robót umocnieniowych, w tym umocnienie lewej skarpy poszuru i ponuru umocnieniami siatkowo – kamiennymi, wykonanie narzutu kamiennego w dnie ponuru oraz na prawej skarpie poszuru, wykonanie okładziny ścian i dna przepławki z kamienia, ułożenie koryta ściekowego z bruku, umocnienie z kiszki faszynowej i palisady;
– Robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, w tym wykonanie konstrukcji żelbetowej jazu oraz przepławki dla ryb, wykonanie powłoki ochronnej konstrukcji;
– Konstrukcji stalowych, w tym pogrążenie ścianki szczelnej pod konstrukcje jazu wraz z obcięciem do wymaganej rzędnej oraz pogrążenie tymczasowej ścianki szczelnej wraz z rozbiórką, montaż zamknięć zasuwowych i mechanizmów wyciągowych dla jazu razem z prowadnicami, wykonanie i montaż zamknięć szandorowych, wykonanie barierek ochronnych;
– Drogi dojazdowej do jazu, w tym uzupełnienie korpusu drogi gruntem przepuszczalnym, ułożenie tymczasowych płyt drogowych wraz z późniejsza rozbiórką;
– Robót wykończeniowych, w tym humusowanie i obsianie skarp, obsianie skarp w ziemi urodzajnej po rozplantowaniu gruntu z odmulenia kanału.