ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 28 maja podpisaliśmy umowę z Gminą Przywidz na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz w ramach Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz. Project współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno- Ściekowa (Numer referencyjny: GK.Z.271.4.2020).

Nowe możliwości

Zaprojektowana oczyszczalnia ma umożliwić odbiór i oczyszczenie ścieków dostarczonych przez system kanalizacyjny Gminy Przywidz, w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.​

Cel

Głównym celem jest przede wszystkim poprawienie jakości oczyszczania ścieków, a tym samym poprawę stanu środowiska. Technologia oczyszczania ścieków zagwarantuje uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na poziomie niższym o 10%od wymaganych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r.

W oparciu o dokumentację techniczną realizujemy:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz (GK.Z.271.4.2020) jest naszym kolejnym celem na mapie Pomorza, jako doświadczona firma specjalizująca się w hydrotechnice melioracji po raz kolejny uczestniczymy w modernizacji Polskiego podwórka.
Czas realizacji przedsięwzięcia został ustalony na 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.